Udzielając dotacji, JST nie może faworyzować podmiotów, które terminowo płacą zobowiązania

Wójt opracował projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. We wniosku o dofinansowanie zawarto zapis, że konieczne jest oświadczenie o nieposiadaniu względem gminy zaległości z tytułu podatków i innych należności cywilnoprawnych. Czy jest to prawnie dopuszczalne?